Regulamin świadczenia usług sklepu levicare.com.pl

§ 1 Postanowienia ogólne1.   Levicare.sklep.pl jest sklepem internetowym, którego właścicielem jest Levicare Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Świętojańska 3, lok. 1, 81-368 Gdynia, o numerze NIP 5862303528 i numerze regon 363640014. Regulamin określa zasady zawierana transakcji w sklepie www.levicare.sklep.pl.

2.   W sklepie internetowym levicare.sklep.pl prowadzona jest sprzedaż detaliczne i hurtowa wyrobów medycznych, rehabilitacyjnych i produktów dla osób starszych i niepełnosprawnych.

3.   Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Kupującego z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją.

4.   Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Klienta będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

5.   Wszystkie produkty oferowane w sklepie LeviCare są nowe i wolne od wad fizycznych.

 

§ 2 Warunki złożenia zamówienia

 

1.   Sklep internetowy prowadzi sprzedaż na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Wysyłkę za granice kraju należy skonsultować ze sprzedawcą, przed zakupem towaru.

2.   Zamówienia można składać 7 dni w tygodniu przez 24 godziny na dobę za pośrednictwem strony internetowej www.levicare.sklep.pl z wyjątkiem krótkich przerw technicznych na serwis sklepu internetowego.

3.   Średni czas realizacji zamówienia (od złożenia do wysłania do Kupującego) wynosi: do 3 dni roboczych.

4.   Zamówienia będą przyjmowane od poniedziałku do soboty od godziny 8.00 do 17.00

5.   Ceny podane na stronie internetowej levicare.sklep.pl nie zawierają kosztów instalacji zakupionego towaru i szkolenia personelu. Koszty są wliczone przypadku gdy taka informacja jest podana w opisie produktu.

6.   Po złożeniu zamówienia przez Kupującego, dostępność i cena towaru podane na stronie internetowej zostanie potwierdzona przez obsługę sklepu  www.levicare.sklep.pl w formie wystawionego dokumentu pro-forma. 

7.   Informacja mailowa, którą otrzymuje Kupujący po złożeniu zamówienia jest generowana automatycznie i nie stanowi wiążącego potwierdzenia zawarcia umowy, lecz wyłącznie zarejestrowanie złożonego zamówienia. Za wiążące zawarcie umowy przez strony uznaje się przesłanie kolejnej wiadomości e-mail przez obsługę levicare.sklep.pl w formie dokumentu pro-forma zawierającej potwierdzenie zamówienia i ceny towaru wraz z ewentualnymi kosztami transportu za pośrednictwem firmy kurierskiej.

8.   Zamówienie składane poprzez stronę internetową za pośrednictwem formularza zamówienia jest skuteczne, jeśli Kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia i prawidłowo poda dane kontaktowe, a w tym dokładny adres na który towar ma być wysłany oraz numer telefonu kontaktowego oraz adres e-mail. W przypadku gdy podane dane nie są kompletne, LeviCare skontaktuje się z Kupującym, a jeśli taki kontakt nie będzie możliwy, to LeviCare przysługuje prawo do anulowania złożonego zamówienia. 

9.   Składając zamówienie, Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych, w szczególności takich jak: faktury VAT z załącznikami, faktury VAT korygujące z załącznikami i formularzy. Niniejsza zgoda uprawnia sprzedającego również do wystawiania i przesyłania faktur VAT w formie elektronicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej.

10.   Kupujący może dokonać rezygnacji z zamówienia do momentu wysyłki towaru. O wysyłce towaru Kupujący zostanie poinformowany drogą elektroniczną. Rezygnacja ze złożonego zamówienia można dokonać kontaktując się telefonicznie z numerami wskazanymi na stronie levicare.sklep.pl lub na adres e-mail admin@sklep.levicare.pl. Wiadomość e-mail należy zatytułować "Rezygnacja z zamówienia ... (podać numer zamówienia)". Rezygnacja będzie skuteczna jedynie w przypadku gdy dotrze do Sklepu internetowego przed wysłaniem zamówionego towaru. Rezygnacji może dotyczyć całego zamówienia lub jego części. Jeżeli zapłata za zamówiony towar została dokonana z góry, to zwrot należności nastąpi w ciągu 7 dni roboczych na konto Kupującego.

11.   Jeżeli sprzedawca nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że towar nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 3dni od zawarcia umowy, zawiadomi o tym fakcie Kupującego i zwróci całą otrzymana od niego sumę pienieżną. Sprzedawca może zaproponować przedłużenie terminu realizacji zamówienia, na co konsument musi wyrazić zgodę.

12.   Zamówienia złożone w niedzielę i święta będą przyjęte do realizacji  pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

 

§ 3 Płatności

 

1.   Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto

(zawierają podatek VAT).

2.   Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód zakupu.

3.   Wyboru formy płatności dokonuje Kupujący podczas składania Zamówienia. Opłatę za zamówienie można uiścić:

          a) przelewem płatnym w terminie 7dni od daty wystawienia faktury na rachunek bankowy LeviCare Sp. z o.o.

          b) kurierowi przy odbiorze przesyłki (opcjonalnie)

          c) na raty (opcjonalnie) - należy skonstatować się z obsługą firmy LeviCare.

4.      Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany cen Produktów.

5.      Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w powyższym punkcie, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania. Niniejszy zapis nie dotyczy Produktów objętych jakąkolwiek formą promocji lub wyprzedaży, jeżeli doszło do wyczerpania zasobów takich Produktów

6.   Numer konta bankowego, na który należy dokonywać wpłaty za zakupione towary to: 30 1140 2004 0000 3802 7605 0179

7.   Możliwe jest kupno produktów na raty. W tym celu należy skonstatować się z obsługą sklepu internetowego www.levicare.sklep.pl

 

§ 4 Dostawa

 

1.   Wybór sposobu dostarczenia przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania Zamówienia.

2.   Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki podczas składania Zmówienia.

3.   Koszty dostawy ponosi Kupujący.

4.  Sklep oferuje różne możliwości dostawy, między innymi:

-przesyłki kurierskie za pośrednictwem firm UPS, DHL, K-EX

-przesyłka za pośrednictwem pacz komatów In Post

-odbiór własny ze sklepu Ortmedyk na ul. Biegańskiego 10/13 w Gdańsku

-dostawa i montaż produktów przez pracowników LeviCare, jeżeli taka możliwość jest uwzględniona w opisie produktu. W razie pytań prosimy o kontakt z obsługą sklepu.

5.   Koszty transportu podane podczas procesu realizacji zamówienia są wartościami orientacyjnymi. Koszty transportu są ustalane indywidualnie. Kupując kilka produktów koszty przesyłki zostaną dopasowane i przekalkulowane w oparciu o wielkość zamówienia.

6.   W przypadku gdy ilość, ciężar lub wymiary produktów są znaczne, prosimy o kontakt z obsługą naszego sklepu w celu wybrania odpowiedniego rozwiązania dotyczącego dostawy.

7.   Dostawa towarów odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

8.   Czas dostawy wynosi od 2 do 10 dni roboczych od dnia realizacji zamówienia przez sklep.

 

§ 5 Odstąpienie od umowy

 

1.      Kupującemu, który jest Konsumentem w rozumieniu ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

2.    Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Produktu oraz kosztów wysyłki Produktu do Kupującego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, na konto bankowe wskazane przez Kupującego lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Koszty wysyłki zwracanego Produktu ponosi Kupujący.

3.   Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.

4.   Zwracany towar prosimy o przesłanie na adres, ul. Biegańskiego 10/13 w Gdańsku

5.   To co było przez Strony świadczone zostanie zwrócone nie później niż w terminie 7 dni. Pieniądze zostaną zwrócone Kupującemu przelewem na wskazany do zwrotu przez Kupującego numer rachunku bankowego (ewentualnie przekazem pocztowym albo w inny sposób na żądanie Klienta). 

§ 6 Reklamacja

1.        Wszelkie reklamacje związane z korzystaniem ze Sklepu można składać na adres: ul. Biegańskiego 10/13 w Gdańsku lub też na adres e-mail sklepu. Sklep gwarantuje rozpatrzenie każdej reklamacji w terminie 14 dni.

2.        Odpowiedź na reklamacje wysyłana jest na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient wybierze inny sposób poinformowania go o rozpatrzeniu reklamacji.

3.        LeviCare Wojciech Głąb odpowiada jako sprzedawca wobec Klienta będącego konsumentem  za niezgodność towaru z umową na warunkach i w trybie określonym w ustawie z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. 2002 nr 141 poz. 1176 z późn. zm.)

4.        Zgłoszenie niezgodności towaru z umową przez Klienta może nastąpić w dowolnej formie. Aby zgłosić niezgodność towaru z umową wystarczy: opisać niezgodność, zgłosić wybrane żądanie oraz wykazać fakt zawarcia danej umowy sprzedaży. Jeżeli jest to niezbędne dla oceny niezgodności towaru z umową towar należy dostarczyć na adres: LeviCare Wojciech Głąb ul. Mieszka I 6 77-100 Rzepnica.

5.        Zawiadomienie o wadzie (reklamacja) powinno zawierać opis wady towaru, datę wykrycia wady oraz określenie żądania co do sposobu usunięcia wady.

6.        Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (np. paragon fiskalny albo faktura VAT) albo inny dowód zawarcia umowy kupna-sprzedaży.

7.         W przypadku uzasadnionej reklamacji przez Kupującego, towar uszkodzony zostanie nieodpłatnie naprawiony albo wymieniony na nowy (zgodnie z żądaniem Kupującego), a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania towaru albo nadmiernych kosztów), Kupujący będzie miał prawo żądania stosownego obniżenia ceny albo odstąpić od umowy. Istnieje możliwość wymiany towaru na dostępne w Sklepie towary o odpowiednio takiej samej jakości i przeznaczeniu (zgodnie z żądaniem Kupującego).

 

§ 7 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

 

1.   Dane osobowe wykorzystywane są w celu realizacji umów sprzedaży, w związku z tym mogą być przekazywane podmiotom odpowiedzialnym za dostawę zakupionych towarów do Kupującego oraz w przypadku zakupów na raty instytucjom kredytującym zakup. Kupujący mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania. Dane są przekazywane dobrowolnie.

2.   Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub paragonu i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Wszelkie dane osobowe uzyskane w procesie składania zamówień w żadnym wypadku ani w żadnej formie nie będą ujawnione innym osobom ani innym podmiotom zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. „O ochronie danych osobowych”, z zastrzeżeniem ust. 1.


 

 § 8 Polityka cookies

 

1.   Serwis www.levicare.sklep.pl zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2.   Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3.   Operator serwisu levicare.sklep.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4.   Operator serwisu levicare.sklep.pl wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

a) dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

b) przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;

c) możliwości logowania do serwisu;

d) utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) – sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień

6.   Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.

7.   Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.

8.   Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.

9.   Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.

10.   Bardziej szczegółowe informacje na temat plików (cookies) dostępne są na stronie ciasteczka.org.pl

Źrodło:  http://www.ciasteczka.org.pl

 

 

§ 8 Postanowienia końcowe

 

1.   Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklepu internetowego. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

2.   W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).

3.   Wszystkie wymienione nazwy towarów lub producentów są używane wyłącznie w celach handlowych i są zastrzeżonymi Znakami Towarowymi producentów.

4.   Regulamin obowiązuje od dnia 14.11.2014r.